Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu

W dniu 10 marca 2016 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu w Elblągu                           przy ul. Kościuszki 106 odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu. Głównym celem odbywanego posiedzenia OZ PZD  było podsumowanie działalności merytorycznej i finansowej Okręgu za 2015, przyjęcie sprawozdania oraz preliminarzy finansowych na 2016 rok.

W ramach przedstawienia aktualnej sytuacji w odniesieniu do kraju i Okręgu omówiono aktualne problemy ogrodnictwa  działkowego ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego  w tym dotyczące ROD Okręgu Elbląg. Podczas posiedzenia omówiono również  po raz kolejny stan realizacji przez ROD zaleceń                 z uchwały nr 382/2015 Prezydium KR PZD  w sprawie czerpania i wykorzystania majątku PZD. Postanowiono wysłać w tej sprawie pisemne przypomnienie do ROD o wykonaniu nałożonych zaleceń.  W dalszej części I Wiceprezes złożył szczegółową informację z narady                          dla Dyrektorów biur OZ odbytej w KR PZD.

Następnie omówiono problem zamieszkiwania ogrodów przedstawiono w kontekście wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa               oraz Minister ds. Rodziny Pracy i Polityki społecznej apelującego o podjęcie prac  legislacyjnych zmierzających do zalegalizowania zamieszkiwania. Uczestnicy posiedzenia przyjęli i podpisali w tej sprawie stanowisko  do Rzecznika Praw Obywatelskich, Pana                dr Adama Bodnara. (tekst znajduje się na stronie głównej)

Przewodniczący Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej  przedstawił protokół w/w komisji z badania sprawozdania  finansowego za 2015 rok i oceny preliminarza  finansowego na 2016 rok podkreślając oszczędną gospodarkę finansową OZ  po przejęciu obowiązków przez obecnego Prezesa OZ. Następnie uczestnicy zatwierdzili jednogłośnie sprawozdanie            z wykonania planu pracy za 2015 rok, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok oraz preliminarze  finansowe   na 2016.

Na zakończenie posiedzenia zaapelowano do uczestników posiedzenia, aby w bieżącym roku nadać dużą rangę przypadającym uroczystościom ogrodowym z okazji 35 - lecia powstania Polskiego Związku Działkowców oraz kilku ważnych rocznic ogrodów Okręgu Elbląg.

Opracował: Zygmunt Wójcik, Dyrektor biura OZ PZD W Elblągu

10 marca 2016

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl