Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Tzw. małe granty, czyli pomysł na sfinansowanie ogrodowej imprezy

W palecie źródeł finansowania ogrodowych uroczystości i imprez dla działkowców i lokalnej społeczności m.in. możemy znaleźć tzw. małe granty, które pozyskuje się z budżetu miasta lub dzielnicy. Kwota finansowania lub dofinansowania może wynieść nawet 10 tys. zł. Z tej opcji postanowiły już skorzystać dwa poznańskie ogrody.

Na czym polegają tzw. małe granty?

Na wniosek organizacji pozarządowej, jaką jest PZD, miasto może zlecić realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu. Możliwość tą wykorzystał OZ w Poznaniu, który wystąpił o grant na organizację pikniku senioralnego  w ROD im. H. Dąbrowskiego w Poznaniu.

Prezes OZ w Poznaniu przyznaje, że tzw. małe granty to doskonały sposób na pozyskanie pieniędzy na ogrodowe imprezy. - Jeżeli prowadzimy działalność w sferze kulturowej i wzbudzimy zainteresowanie środowiska władz miejskich, to miasto chętnie wspomoże te działania.

OZ w Poznaniu nie poprzestaje na jednym wniosku. Planuje także ubieganie się o dofinansowanie na organizację III spotkania kulturalnego w ROD im. Ks. Przyłuskiego w Poznaniu.

Dlaczego warto?

Zaletą małego grantu jest to, że organizacja nie musi dostosowywać się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów. Należy jednak pamiętać, że możliwość ubiegania się o tzw. małe granty nie jest dostępna w każdym mieście.

Co można sfinansować?

Ze środków pozyskanych w ramach tzw. małych grantów można sfinansować wszelkie działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, m.in. organizację imprez rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i seniorów. Mogą być to również działania skierowane do seniorów, które służą poprawie ich stanu fizycznego i psychicznego. Są to m.in. warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczna, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizacja różnorodnych form wypoczynku. W ramach grantu można też sfinansować działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Tzw. małe granty mogą być także źródłem finansowania wydarzeń o charakterze kulturalnym i historycznym. Należy przez to rozumieć m.in. wydarzenia upamiętniające oraz kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochronę i popularyzowanie tradycji kulturowych miasta i jego mieszkańców, jak również działania z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Jakie należy spełniać warunki?

Maksymalna kwota dofinansowania lub finansowania w ramach tzw. małego grantu wynosi 10 tys. zł. Czas realizacja zadania, które jest pokrywane z jego środków, nie może przekroczyć 90 dni i musi być ono zrealizowane w ciągu jednego roku kalendarzowego, a nie na jego przełomie. Co ważne, łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł w danym roku kalendarzowym.

Składanie i rozpatrzenie oferty

Oferta (wniosek) realizacji zadania publicznego powinna zostać przygotowana na specjalnym, ściśle określonym w przepisach, druku. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z KRS (albo wydruk tej informacji, którą bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości), innego rejestru lub ewidencji oraz w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

Następnie w ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta lub dzielnicy, jest ona upubliczniana, czyli zamieszczana na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej  i w Biuletynie Informacji Publicznej. W ciągu tych 7 dni każdy może zgłosić do niej uwagi. Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

Jakie informacje należy podać w ofercie?

Podczas wypełnienia oferty trzeba podać szereg informacji o oferencie i projekcie, który chcemy zrealizować. Wśród nich:

  • Dane oferenta (w tym nr KRS PZD);
  • Informacje o sposobie reprezentacji oferenta wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;
  • Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji:
  • charakterystyka, opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania wraz z opisem przyczyn i skutków, opis grup adresatów zadania, uzasadnienie zadania ze wskazaniem w jaki sposób dofinansowanie przyczyni się do podwyższenia standardu realizacji zadania, informacja czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na realizację zadania publicznego, zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób jego realizacji, miejsce realizacji zadania, opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania, harmonogram, zakładane rezultaty realizacji zadania;
  • Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego:
  • Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, przewidywane źródła finansowania zadania publicznego, finansowe środki z innych źródeł publicznych.
  • Inne wybrane informacje dot. zadania.

Upoważnienie dla zarządów ROD

O środki finansowe dla ROD, w tym tzw. małe granty, samodzielnie mogą występować zarządy ROD o ile uzyskają odpowiednie pełnomocnictwa. Kwestię tę uregulowało Prezydium KR PZD 29 grudnia 2015 r. w uchwale nr 364/2015 dotyczącej reprezentowania PZD przy czynnościach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowania działań podejmowanych w ROD ze środków publicznych (zobacz uchwałę).

Pełnomocnictwa udziela KR na rzecz OZ, a OZ udziela na rzecz zarządu ROD.

Członek zarządu ROD, któremu zostało udzielone pełnomocnictwo przyjmuje na siebie odpowiedzialność za pozyskanie środków finansowych, wykorzystanie ich zgodnie z założonym celem oraz rozliczenie. To wyjaśnia również ścisłą współpracę i nadzór okręgu nad całym procesem pozyskiwania i rozliczania środków. Należy podkreślić, że zarządy ROD podczas całego procesu pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania pozyskanych środków mogą liczyć na wsparcie ze strony okręgów. Okręg sprawuje także pieczę nad pełnomocnictwami.

Uwaga! Pełnomocnictwa dla zarządów ROD, o których mowa dotyczą ubiegania się nie tylko o tzw. małe granty, ale także o środki unijne, krajowe i lokalne.

Warto wiedzieć

Tzw. małe granty to świetna forma na sfinansowanie kuturalno – sportowych działań w ogrodzie skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów. Nie każde miasto oferuje jednak taką możliwość. Dlatego należy dowiedzieć się czy dana jednostka (biuro, wydział) w ogóle przewidziała w swoim budżecie finansowanie zadań w trybie małego grantu, gdyż nie jest on obowiązkowy. Może się również zdarzyć, że limit środków przeznaczonych na ten cel został już wyczerpany. Taką informację można uzyskać z urzędu np. telefonicznie.

W zależności od miasta zasady, na których można ubiegać się o granty mogą się różnić. Dlatego należy sprawdzić lokalne przepisy w tym zakresie. Przykładowo w Warszawie obowiązuje zasada, że projekt finansowany lub dofinansowywany w ramach małego grantu musi być samodzielny i nie może stanowić części większego zadania. W innych samorządach stosowane są inne ograniczenia, np. dotyczące zakresu projektu (nie może pokrywać się z tymi zadaniami, na które ogłaszane są konkursy) lub terminu (aplikować o mały grant można tylko wtedy, gdy nie ma ogłoszonego żadnego konkursu). Informacje te są zazwyczaj dostępne ma stronach internetowych urzędów.

Zachęcamy do aplikowania!

AD

 

01 kwietnia 2016

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl